Dai No Daiboken, Chapter 297 : Genetic Battle Memory