Dai No Daiboken, Chapter 52 : Terrifying Magic Barrier