Dai No Daiboken, Chapter 67 : The Final Secret of Avan-ryuu